Er Pinsen for alle?

Den offisielle logoen for "Pinsebevegelsen i Norge"

Korsets Seiers redaksjon har engasjert seg på nettleder-plass overfor Aftenposten, og i tilsvar til meg, i definisjonen av hvordan ord som “pinsevenn”, “pinsebevegelsen” og “pinsepastor” skal forstås. De skriver bl.a.: ´“Pinsepastor” er et begrep vi benytter på personer som leder en menighet tilsluttet den norske Pinsebevegelsen. I omtalen av Torp forholder vi oss til det faktum at han meldte menigheten Oslokirken ut av Pinsebevegelsen i 2009. Likevel noterer vi oss at Torp opererer med en videre definisjon av begrepet “pinsevenn”.´

Dette er interessant…

Selv har jeg i mange år vært medlem av “Society of Pentecostal Studies” der dette ikke en gang er et tema. Noen norske pinselederes anstrengelser for å ta “pinse”-begrepet i eie, vekker i internasjonale pinsekretser likelydighet og smil.

Til og med sekulære leksika har en klar forståelse av dette.

Her er Wikipedia

“Pinsebevegelsen er en felles betegnelse på en gruppe av flere selvstendige kristne samfunn og menigheter, som følger en «bibeltro» (i betydningen bokstavtro) kristen lære. Disse utgjør ikke én organisert enhet. Troende dåp (Det baptistiske dåpssyn) ogåndsdåp (dåp i Den Hellige Ånd) regnes som kjennetegn på pinsebevegelsen. Dette oppfattes som den store forskjellen mellom pinsevenner og for eksempel lutheranere. Ordet “pinsebevegelsen” er et paraplybegrep for alle kirkesamfunn og selvstendige menigheter som bekjenner seg til disse synspunktene. Det finnes herunder hovedsakelig to hovedretninger; Den mest utbredte er den trinitariske pinsebevegelsen, representert ved blant annet pinsebevegelsen i NorgeAssemblies of God og International Church of the Foursquare Gospel. Den andre hovedretningen er den ikke-trinitariske pinsebevegelsen, representert ved United Pentecostal Church International og Nardus Pinsemenighetene holder gjerne møter i «enkle» lokaler med få kirkelige utsmykninger.”

Her er Store Norske Leksikon:

“Pinsebevegelsen er oppdelt i mange samfunn og frittstående menigheter og er utbredt over hele verden; bevegelsen har i løpet av de senere år gått sterkt frem i Latin-Amerika.”

Pinsen for alle?

Norsk pinsebevegelse har startet på et viktig om-organiseringsprosjekt, som jeg tror kan føre til mye godt. I denne sammenheng burde man finne et dekkende navn. I Sverige heter søsterbevegelsen “Pingst – fria församlingar i samverkan”. Kanskje noe å tenke på i Norge?

Jeg regner med at gode overveielser blant norske pinseledere vil avklare dette spørsmålet ganske raskt, slik at jeg, og andre med meg, fortsatt kan “få lov til” å tituleres som “pinsepastor” i norske medier?

Tross alt: Pinsen er for alle, ikke sant?

About Jan-Aage Torp

My wife, Aina, and I pastor Oslokirken together. We work in several nations of the world. I am a member of the International Coalition of Apostles (ICA).
Gallery | This entry was posted in Norsk, Torp & Co. Bookmark the permalink.